OFERTA

Obsługa BHP Budów - Nadzory bhp na budowach w ramach Generalnego Wykonawstwa oraz nadzór Inwestorki BHP

Prowadzimy kompleksowy nadzór bhp na budowach, pełnimy obowiązki specjalistów ds. bhp/ koordynatorów bhp na budowach realizowanych w Polsce jak i zagranicą. Zajmujemy się dokumentacją bhp począwszy od sporządzenia wymagań bhp na realizowanym kontrakcie po dopełnienie i skompletowanie Planu BIOZ. Wdrażamy na budowach własny system zarządzania bhp, który znalazł uznanie wśród największych spółek budowlanych w Polsce oraz pośród grupy inspektorów nadzoru jak i inspektorów państwowej inspekcji pracy. Dbałość o techniczne bezpieczeństwo pracy jest dla nas najistotniejsza. Wizerunek Generalnego Wykonawcy i jego dbałość o stan bhp i warunki socjalno- bytowe wskazuje na to, że realizujemy swoje obowiązki na najwyższym poziomie.

Obsługa firm i instytucji oraz placówek oświatowych i kulturalno-sportowych

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.
 • Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby bhp.
 • Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy.
 • Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 • Sporządzenie planu poprawy warunków pracy,
 • Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie bhp, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.
 • Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.
 • Udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.